Studencki słownik

 • Absolutorium– okres, kiedy zakończyłeś studia, zaliczyłeś sesję i pozostała Ci tylko obrona pracy dyplomowej.
 • Adapciak– obóz przeznaczony dla osób, które zaczynają naukę na AM. Cel- integracja i zabawa! Obóz trwa kilka dni, zazwyczaj odbywa się na żaglach lub w ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.
 • Akademik– dom studencki, miejsce w którym mieszkają wszyscy studenci. Akademiki podzielone są zazwyczaj na wydziały, w SDM 3 spotkamy Mechaników, SDM 4- Elektryków, SDM 2- Nawigatorów, WPiT spotkamy w SDM 3 i SDM 4.
 • Asystent– najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.
 • BAZUS- inaczej Wirtualna Uczelnia, serwis internetowy na którym zamieszczane i aktualizowane są dane studenta wraz z ocenami. Jest to elektroniczny indeks Studenta.
 • Buk– czyli Klub Studencki „Bukszpryt” w którym odbywają się imprezy Studentów AM.
 • Czesne– opłata za naukę w okresie jednego semestru.
 • Dar Młodzieży– statek szkolny Akademii Morskiej w Gdyni, na którym odbywają się praktyki morskie.
 • Delfinalia Juwenalia– święto studentów AM oraz AMW odbywające się w maju na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Trzy dni koncertów, imprez, wydarzeń towarzyszących specjalnie przygotowanych dla Ciebie!
 • Doktor habilitowany– stopień naukowy nadawany po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego.
 • Dopytka– po egzaminie prowadzący może wziąć Cię na dopytkę, czyli egzamin ustny gdzie sprawdza się Twoją wiedzę by uzyskać wyższą ocenę.
 • Dziekan-najwyższa osoba na Twoim Wydziale. Odpowiada za pracę wydziału, studentów. W pracy i zarządzaniu wydziałem pomagają mu Prodziekani.
 • Dziekanka– czyli Urlop Dziekański, jest to uzasadniona przerwa w studiach, po której Student może wrócić i kontynuować naukę.
 • ECTS– punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą musi wykonać student aby otrzymać zaliczenie przedmiotu.
 • Fiszka bibliograficzna– do każdej pracy dyplomowej należy dołączyć fiszkę bibliograficzną zawierającą dane na temat pracy dyplomowej, które wymaga od nas Wydział i rodzaj pracy.
 • Godziny dziekańskie– wyznaczony czas przez Dziekana danego Wydziału, który jest wolny od zajęć akademickich. Obowiązują na danym wydziale.
 • Godziny rektorskie– wyznaczony czas przez Rektora AM, który zwalnia Studentów oraz nauczycieli akademickich od zajęć na całej uczelni.
 • Horyzont II – Statek naukowo-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni, na którym odbywają się praktyki morskie studentów.
 • Ilias– platforma przeznaczona dla studentów AM, na której student po zalogowaniu się znajdzie zasoby naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć.
 • Indeks– dziennik Studenta, w którym zamieszczone są końcowe oceny z danych przedmiotów na danym semestrze. Aktualnie Studenci AM posiadają elektroniczny indeks na stronie www.wu.am.gdynia.pl
 • Inżynier– osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
 • Kanclerz– w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni
 • Koło/Kolos/Kolokwium– ustny lub pisemny sprawdzian z bieżącej wiedzy studenta. Kolokwium to rozszerzona wersja wejściówki.
 • Komis– egzamin komisyjny- po niezdanym egzaminie dwukrotnie w sesji oraz w sesji poprawkowej, pozostaje napisanie egzaminu komisyjnego, który zadecyduje o zaliczeniu lub niezaliczeniu przedmiotu. Komis to ostatnia deska ratunku 🙂
 • Konsultacje– określony czas w którym prowadzący przedmiot jest dostępny dla studenta. Podczas konsultacji możesz odrobić zajęcia, rozwiązać problemy z zadaniami lub problemami, zaliczyć kartkówkę itd.
 • Licencjat-Student, który ukończy studia pierwszego stopnia oraz obroni pracę dyplomową otrzymuje tytuł licencjata.
 • Numer albumu- to inaczej numer indeksu, każdy student posiada indywidualny numer albumu 
 • Obiegówka- jest to karta, którą musi wypełnić student po zakończeniu nauki. Karta obiegowa dostępna jest na stronach wydziałowych oraz w dziekanacie. Aby mieć wypełnioną kartę należy udać się m.in.: do biblioteki, kwestury, akademika (nawet, gdy tam nie mieszkałeś/aś), dziekanatu.
 • Otrzęsiny- impreza na początku roku akademickiego przygotowana z myślą o nowych studentach, cel jest jeden- integracja!
 • Prodziekan– jest to zastępca Dziekana danego Wydziału, zazwyczaj odpowiada za konkretne sprawy dotyczące wydziału, np.: kontakt ze studentami, promocja wydziału itd.
 • Promotor– pracownik naukowy, który kontroluje pracę licencjacką/inżynierską/magisterską/doktorancką studenta, tak aby dostał on promocję do nadania tytułu naukowego.
 • Proseminarium– forma zajęć, które przygotowują studenta do napisania pracy dyplomowej.
 • Recenzent-nauczyciel akademicki opiniujący pracą licencjacką/inżynierską lub magisterską, zasiada także w komisji podczas obrony.
 • Rektor-Najważniejsza osoba na uczelni, przewodniczący Senatu, wybierany na czteroletnią kadencję przez demokratycznie wybieranych elektorów.
 • Seminarium-forma zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych dla studentów ostatnich lat przygotowująca do pisania prac dyplomowych.
 • Sesja-okres w roku akademickim, w czasie którego studenci powinni zdać egzamin na danym wydziale, zimowa odbywa się na przełomie lutego i marca, a letnia najczęściej w czerwcu.
 • Specjalność-może być ich kilka na danym kierunku studiów, wybierana najczęściej na późniejszych latach studiów, związana z realnym zawodem.
 • Starosta-Starosta jest przedstawicielem Studentów grupy ćwiczeniowej/seminaryjnej wyznaczonym do kontaktowania się z właściwym dla tego kierunku dziekanatem i nauczycielami akademickimi.
 • Stypa-to nic innego jak stypendium, pomoc finansowa dla studentów, która przybiera liczne formy: stypendium naukowego, socjalnego, wyżywieniowego, mieszkalnego, dla osób niepełnosprawnych czy też zapomogi.
 • Suplement dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zawiera opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu.
 • Sylabus-jest to katalog przedmiotów dla wybranego kierunku, posiada wykaz przedmiotów wraz siatką godzin i punktami ECTS, dostępny dla każdego kierunku i specjalności na stronach odpowiedniego wydziału.
 • Wejściówka-Szybka forma sprawdzenia wiedzy studenta przez nauczyciela akademickiego najczęściej przed laboratorium lub ćwiczeniami. 
 • WKS– Wydziałowa Komisja Stypendialna, Komisja zbierająca wnioski o przyznanie stypendium.
 • Wykład monograficzny-to cykl wykładów związany z daną specjalizacją studentów, trwający zwykle przez jeden semestr, traktujący o jakimś konkretnym zagadnieniu, mający na celu dokładne przedstawienie jakiejś problematyki.
 • Zaliczenie-potwierdzenie zdania przedmiotu, lub inna nazwa kolokwium, egzaminu.
 • Zbój-Jest to ostateczny termin zaliczenia przedmiotu, na którym obowiązuje cała partia materiału przerobiona na danym przedmiocie.
 • Zerówka– egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż tego „podstawowego”, ustala go wykładowca, zazwyczaj odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji. Egzamin zerowy nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w przypadku niezaliczenia

Jeżeli masz jeszcze jakieś słowa do wyjaśnienia, napisz nam w komentarzu!

Pamiętaj, żeby polubić nas na Facebooku

Dodać nas na Instagramie i Snapchacie @psamgdynia! 

%d bloggers like this: