Stypendia

Pomoc materialna ze środków Uczelni

Student może się ubiegać o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej Uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o zapomogę można przyznać zarówno studentowi studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim może ubiegać się jedynie student studiów stacjonarnych.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.  Załącznikami do regulaminu są druki wymaganych wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, do pobrania na stronie regulaminu.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016 wynosi 850,20 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów można składać w terminie: od 28.09.2015 r. do 16.10.2015 r. w Wydziałowej Komisji Stypendialnej danego wydziału.

Wydział Elektryczny   –   pokój C-202   czytaj dalej

Wydział Mechaniczny –  pokój  C-202   czytaj dalej

Wydział PiT – pokój B-410  czytaj dalej

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3  czytaj dalej

Pomoc materialna ze środków budżetu państwa

Oprócz pomocy materialnej ze strony Uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne

Szczegółowe przepisy:

 STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

STYPENDIA POMOSTOWE

Informacje na rok akademicki 2016/2017 podane będą w terminie późniejszym.

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • zapomogi

Szczegółowe przepisy określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni(link is external) z 29.01.2014r. oraz  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni.  Załącznikami do regulaminów są druki wymaganych wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, do pobrania.

Doktorant może także ubiegać się o:

 • stypendium doktoranckie

Zarządzenie nr 17Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 08 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii  Morskiej w Gdyni.

 • stypendium ministra za wybitne osiagnięcia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego(link is external) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom